Wat zijn persoonsgegevens en wat staat er in de AVG?

Wat valt onder een persoonsgegeven?

De AVG geeft de volgende definitie van persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Concreet gezien zijn persoonsgegevens alle gegevens die in verband gebracht kunnen worden met een natuurlijke persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • naam van een persoon;
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • BSN nummer;
 • postcode en huisnummer;
 • foto’s, audio- of video-opnames.

Het gaat hier steeds om een levende, natuurlijke persoon. Rechtspersonen, verenigingen of gegevens van overleden personen vallen niet onder deze wetgevingen.

Persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden:

 • ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens;
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wat staat er in de AVG?

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden versterkt en uitgebreid.

Toestemming
Als bedrijf moet u kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het opslaan van persoonsgegevens. Bovendien moet het net zo makkelijk zijn om deze toestemming in te trekken als om die te geven.

De persoonsgegevens slaat u zelf op waardoor u zelf verantwoordelijk bent voor de afspraken over het opslaan van de persoonsgegevens.

Als een medewerker van ENK Software met u mee kijkt op afstand of een back-up overhaalt hebben wij uw data met persoonsgegevens waardoor wij als verwerker uw toestemming, als verantwoordelijke, nodig hebben middels de

Verwerkersovereenkomst.

Recht op vergetelheid
Mensen hebben op dit moment al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Met de komst van de AVG kunnen zij straks ook eisen dat deze verwijdering van persoonsgegevens doorgegeven wordt aan alle andere organisaties die deze gegevens van de betreffende organisatie hebben ontvangen.

Dit is de verantwoordelijkheid van u zelf. Dit kunt u in de vorm van afspraken in een overeenkomst of een bijlage van een overeenkomst met de betrokkene maken.

Indien u ons kunt aangeven welke gegevens niet meer bewaard mogen blijven, dan kunnen wij u ondersteuning bieden.

Recht op dataportabiliteit
Onder bepaalde voorwaarden hebben mensen straks het recht om hun persoonsgegevens van de organisatie in een standaardformaat te ontvangen. Op deze manier kunnen zij hun gegevens eenvoudig doorgeven aan een andere organisatie met dezelfde soort dienst.

Of hier afspraken zijn gemaakt tussen u en de betrokkene is de verantwoordelijkheid van u zelf.

Indien u ons kunt aangeven welke gegevens de betrokkene nodig heeft kunnen wij u ondersteuning bieden. Met de dataverkenner in de lijstweergave kunt u bijvoorbeeld al een Excel met al dan niet gefilterde gegevens aanmaken.

Vragen

Indien u vragen heeft zouden wij het op prijs stellen als u deze per e-mail stuurt t.a.v. info@mebabeveiligingen.nl